Головна Про організацію Новини Фотогалерея Відео Приєднатися Контакти

 
      Головне меню

Підписка на новини
Ваш e-mail
Статут ВМГО УНМ

Статут Всеукраїнської молодiжної громадської органiзацiї "Українська Народна Молодь"


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська Народна Молодь» (далі - Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації: повне – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська Народна Молодь»; скорочене – ВМГО «УНМ».

1.3. Назва Організації іноземною мовою: повна – Ukrainian People's Youth; скорочена – UPY.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність ВМГО «УНМ» має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства. 2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. 2.3. Зразки символіки затверджуються Правлінням ВМГО «УНМ». 2.4. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою. 2.5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право: 2.5.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства. 2.5.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування. 2.5.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі). 2.5.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності. 2.5.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу. 2.5.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 2.5.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси, фестивалі, тренінги, майстер-класи та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних. 2.5.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України. 2.5.9. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України. 2.5.10. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. 2.5.11. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 2.5.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя. 2.5.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації. 2.5.14. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 2.5.15. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації. 2.5.16. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми. 2.5.17. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу. 2.5.18. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації. 2.5.19. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків. 2.5.20. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів. 2.5.21. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону. 2.5.22. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України. 2.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

3. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою ВМГО «УНМ» є об'єднання на основі добровільності громадян України, що поділяють принципи організації, визначені у Статуті.

3.2. У своїй діяльності ВМГО «УНМ» керується наступними принципами:
3.2.1. Визнання України як унітарної суверенної республіки, керованої принципом верховенства права.
3.2.2. Визнання свободи та вільного розвитку особистості.

3.2.3. Визнання рівності всіх Українців у своїх правах. 3.2.4. Визнання політично відповідальної влади, обмеженої та збалансованої у своїх повноваженнях, що забезпечує розумне витрачання державних коштів, а також захист прав і свобод осіб. 3.2.5. Визнання Української мови державною мовою при всебічному розвитку мов і культур національним меншин та етнічних груп. 3.2.6. Визнання того, що найкращими гарантіями добробуту та процвітання українського народу є: 3.2.6.1. Свобода особистості при реалізації своїх законних інтересів в ринковій економіці. 3.2.6.2. Свобода особистості при отриманні та використанні результатів своєї праці. 3.2.6.3. Приватна власність. 3.2.6.4. Якість навколишнього природного середовища. 3.2.7. Визнання того, що Україна повинна дотримуватися своїх зобов’язань як член міжнародної спільноти. 3.2.8. Визнання того, що українська мова, культура, традиції є життєво-важливим спадком, який повинен захищатися та розвиватися кожним поколінням для наступного. 3.2.9. Формування об’єднання молодих людей, які поділяють ці цінності і відображають регіональну, культурну і соціально-економічну різноманітність України. 3.2.10. ВМГО «УНМ» здійснює свою діяльність прозоро та відповідально щодо своїх членів. 3.3. Основними завданнями ВМГО «УНМ» є: 3.3.1. Поширення обізнаності серед молоді про історію українського народу, національні традиції, цінності європейської спільноти, демократичні цінності, права і свободи людини, гендерну рівність, охорону довкілля, відповідальні споживацтво та використання природних ресурсів. 3.3.2. Залучення молоді до освітніх, просвітніх, інформаційних, аналітичних та інших заходів національно-культурного, природоохоронного, правозахисного, євроінтеграційного та оздоровчого характеру; 3.3.3. Підготовка, створення і поширення інформаційних матеріалів, що сприятимуть підвищенню обізнаності серед молоді щодо тем, визначених завданням та принципами діяльності ВМГО «УНМ». 3.4. Основними напрямами діяльності ВМГО «УНМ» є: 3.4.1. Налагодження контактів, обмін інформацією, співпраця, координація дій з іншими організаціями, навчальними закладами, підприємствами, фондами, установами та окремими громадянами в напрямках реалізації програм та проектів. 3.4.2. Усебічна підтримка людей у розробці та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях суспільної діяльності. 3.4.3. Надання практичної допомоги молоді у сферах навчання, працевлаштування, суспільно-політичної, соціально-економічної та підприємницької діяльності. 3.4.4. Захист цільових економічних інтересів молоді, допомога в розв’язанні соціальних та побутових проблем. 3.4.5. Поширення в суспільстві ідей європейської інтеграції України. 3.4.6. Реалізація активностей, спрямованих на усебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України в Європейське співтовариство. 3.4.7. Підвищення громадської, культурної та наукової активності. 3.4.8. Залучення до формування та реалізації державної політики щодо молоді, участь у розробці цільових програм; 3.4.9. Внесення пропозицій до проектів нормативних актів стосовно державної політики. 3.4.10. Сприяння в забезпеченні рівних можливостей для самореалізації молоді в Україні. 3.4.11. Представлення і захист законних інтересів членів Організації в державних та громадських органах. 3.4.12. Надання допомоги в практичній реалізації програм, спрямованих на розв’язання соціальних, побутових та інших проблем; 3.4.13. Сприяння пропаганді та реалізації здорового способу життя. 3.4.14. Розвиток студентського самоврядування. 3.4.15. Відродження та популяризація національної культурної спадщини. 3.4.16. Розвиток міжнародної співпраці з організаціями Європи та світу. 3.4.17. Створення та підтримка позитивного іміджу України як невід’ємної частини Європейської спільноти. 3.4.18. Виховання почуття патріотизму та об’єднання навколо української національної ідеї єдності. 3.4.19. Виховання в молоді любові до рідного краю, збереження її природного середовища, контролю за екологічною безпекою та створення умов для здорового життя в майбутньому. 3.4.20. Участь у формуванні громадської думки за допомогою виступів у засобах масової інформації, проведення інформаційних кампаній, створення інформаційного відео-, аудіопродукту, постерів та в інший спосіб, що не заборонений законом. 3.4.21. Участь в якості спостерігача на виборах до органів державної влади та/або місцевого самоврядування, на місцевих чи всеукраїнських референдумах. 3.4.22. Поширення своїх поглядів через засоби масової інформації та пресу, Інтернет. 3.4.23. Заснування засобів масової інформації, навчальних центрів згідно з вимогами законодавства. 3.4.24. Сприяння роботі засобів масової інформації щодо збору та поширення інформації про діяльність Організації, проблеми і життя в Україні та за кордоном, участь в інформативних пошуках та створенні радіопередач, телепрограм, кіно- і відеофільмів, у підготовці та розміщенні публікацій та інших інформаційних матеріалів із тематики, яка відповідає меті та завданням Організації. 3.4.25. Здійснення моніторингу діяльності ЗМІ, інших інформаційних розповсюджувачів, проведення соціологічних опитувань стосовно проблем держави. 3.4.26. Удосконалення методичної діяльності, організація та проведення соціологічних досліджень для визначення нагальних потреб населення України. 3.4.27. Сприяння розв’язанню питань актуальної проблематики, спрямованих на задоволення та захист законних інтересів, прав членів Організації. 3.4.28. Організація дозвілля, участь та проведення конференцій, фестивалів, семінарів, лекцій, тренінгів, майстер-класів, змагань, лекторіїв, круглих столів, консультацій, творчих заходів, турнірів, конкурсів, творчих зустрічей та інших заходів, пов'язаних зі статутною діяльністю Організації. 3.4.29. Сприяння членам організації в поїздках по Україні та за кордон для обміну досвідом роботи громадських спілок, навчання, стажування, туризму, відпочинку, лікування тощо.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВМГО «УНМ»

4.1. Членство у ВМГО «УНМ» є добровільним та індивідуальним. 4.2. Членами ВМГО «УНМ» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 16 до 35 років і які визнають Статут ВМГО «УНМ» та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети, завдань і дотримання принципів Організації. 4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. 4.4. Прийом у члени ВМГО «УНМ» здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління ВМГО «УНМ» за рішенням Правління ВМГО «УНМ», яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам. 4.5. Первинна організація ВМГО «УНМ» може прийняти рішення про прийняття до членства осіб старших 35 років, якщо кількість таких осіб у відповідній первинній організації не перевищує 1/10 загальної чисельності первинної організації. 4.6. Усі члени ВМГО «УНМ» є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 4.6.1. До прав члена ВМГО «УНМ» належить: 4.6.1.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією. 4.6.1.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації. 4.6.1.3. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді. 4.6.1.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Конференціях ВМГО «УНМ». 4.6.1.5. Оскаржувати рішення загальних зборів до суду. 4.6.1.6. Одержувати інформацію з питань діяльності Організації. 4.6.1.7. Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів. 4.6.1.8. Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань. 4.6.1.9. Вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою. 4.6.2. Члени Організації ВМГО «УНМ» зобов’язані: 4.6.2.1. Дотримуватись положень Статуту Організації. 4.6.2.2. Виконувати рішення керівних органів Організації. 4.6.2.3. Своєчасно сплачувати членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації. 4.6.2.4. Сприяти здійсненню завдань Організації. 4.6.2.5. Брати участь у роботі первинної організації ВМГО «УНМ». 4.7. Членство в Організації припиняється у випадках: 4.7.1. Виходу із Організації за власним бажанням. 4.7.2. Виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин. 4.7.3. Смерті члена Організації. 4.8. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. 4.9. Підстави для виключення з членів Організації: 4.9.1. Неодноразові порушення вимог Статуту. 4.9.2. Неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців. 4.8. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів. 4.9. Член Організації не має права голосу при вирішенні Конференцією ВМГО «УНМ» питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВМГО «УНМ»

5.1. Управління ВМГО «УНМ» здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації. 5.2. Органами управління ВМГО «УНМ» є: Всеукраїнська Конференція ВМГО «УНМ», Координаційна Рада ВМГО «УНМ», Правління ВМГО «УНМ», Голова ВМГО «УНМ». 5.2.1. Засідання керівних органів ВМГО «УНМ» (Всеукраїнської Конференції, Координаційної Ради, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій і за допомогою засобів дистанційного зв’язку. 5.2.2. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління та/чи Координаційна Рада ВМГО «УНМ» та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Всеукраїнської Конференції, Координаційної Ради чи Правління). 5.2.3. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання. 5.3. Всеукраїнська Конференція ВМГО «УНМ» є вищим органом ВМГО «УНМ», який в праві приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління ВМГО «УНМ». 5.3.1. У Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ» беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Засідання Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» вважається повноважним, якщо на них присутня, в т.ч. і за допомогою засобів дистанційного зв’язку, більшість членів ВМГО «УНМ». 5.3.2. Чергова Всеукраїнська Конференція ВМГО «УНМ» скликається Координаційною Радою ВМГО «УНМ» не рідше одного разу на два роки. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення засідання Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». Всеукраїнська Конференція розглядає питання, винесені на їх розгляд Координаційною Радою, Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації. 5.3.3. Позачергова Всеукраїнська Конференція ВМГО «УНМ» скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, на вимогу Голови ВМГО «УНМ», 1/2 членів Правління ВМГО «УНМ», або не менше 2/3 обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій ВМГО «УНМ», а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Голови, 1/2 Правління чи 2/3 обласних та міських організацій ВМГО «УНМ» із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Всеукраїнської Конференції. 5.3.4. Не менш як одна десята частина членів ВМГО «УНМ» мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергової Всеукраїнської Конференції. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Всеукраїнську Конференцію ВМГО «УНМ». 5.3.5. Делегатами Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» є: 5.3.5.1. Голова ВМГО «УНМ». 5.3.5.2. Голови обласних, міських у містах Києві і Севастополі організацій ВМГО «УНМ». 5.3.5.3. Члени Правління ВМГО «УНМ». 5.3.5.4. Заступники Голови ВМГО «УНМ». 5.3.5.5. Члени Наглядової ради ВМГО «УНМ». 5.3.5.6. Делегати, обрані обласними, міськими у містах Києві і Севастополі конференціями ВМГО «УНМ» на підставі квот, визначених Координаційною Радою ВМГО «УНМ». 5.3.6. До виключної компетенції Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» належить вирішення наступних питань: 5.3.6.1. Визначення основних напрямків діяльності ВМГО «УНМ», затвердження Програмової декларації ВМГО «УНМ», планів Організації та звітів про їх виконання. 5.3.6.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів ВМГО «УНМ», відомостей про ВМГО «УНМ». 5.3.6.3. Прийняття рішення про припинення діяльності ВМГО «УНМ». 5.3.6.4. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 5.3.6.5. Обрання та відкликання Голови та заступників Голови ВМГО «УНМ». 5.3.6.6. Формування складу Наглядової Ради ВМГО «УНМ». 5.3.6.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією. 5.3.7. Засідання Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» може проводитись за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім делегатам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування. 5.3.8. Рішення Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх. в т.ч. і за допомогою засобів дистанційного зв’язку, учасників Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п. 5.3.5.4, рішення Всеукраїнської Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації. 5.3.9. Головує на засіданнях Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» особа з числа членів, обрана Всеукраїнською Конференцією Головуючим зборів. Хід Всеукраїнської Конференції протоколюється. Протоколи засідань Всеукраїнської Конференції ведуться секретарем Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ», який обирається більшістю голосів з числа присутніх делегатів Всеукраїнської Конференції, підписуються Головуючим і секретарем Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». На засіданні Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» може бути обрана президія, до якої можуть входити, крім голови та секретаря, і інші обрані робочі органи Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.3.10. Всеукраїнська Конференція ВМГО «УНМ» приймає рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Всеукраїнської Конференції. Рішення, прийняті Всеукраїнською Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ», набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Всеукраїнською Конференцією. 5.4. Координаційна Рада ВМГО «УНМ» виконує регулювальну, управлінську та контролюючу функцію мж Всеукраїнськими Конференціями ВМГО «УНМ». 5.4.1. У Координаційній Раді ВМГО «УНМ» беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Координаційної Ради має один голос. Засідання Координаційної Ради ВМГО «УНМ» вважається повноважним, якщо на них присутня, в т.ч. і за допомогою засобів дистанційного зв’язку, більшість членів Координаційної Ради ВМГО «УНМ». 5.4.2. Чергова Координаційна Рада ВМГО «УНМ» скликається Головою ВМГО «УНМ» не рідше двох разів на рік. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення засідання Координаційної Ради. Координаційна Рада розглядає питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації. 5.4.3. Позачергова Координаційна Рада ВМГО «УНМ» скликається на вимогу Голови ВМГО «УНМ», 1/2 членів Правління ВМГО «УНМ», або не менше 2/3 обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій ВМГО «УНМ», а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Голови, 1/2 Правління чи 2/3 обласних та міських організацій ВМГО «УНМ» із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Координаційної Ради 5.4.4. До складу Координаційної Ради ВМГО «УНМ» входять: 5.4.4.1. Голова ВМГО «УНМ». 5.4.4.2. Голови обласних міських у містах Києві і Севастополі організацій ВМГО «УНМ» (або особи, що їх заступають з правом дорадчого голосу). 5.4.4.3. Заступники Голови ВМГО «УНМ». 5.4.4.4. Члени Правління ВМГО «УНМ». 5.4.5. До виключної компетенції Координаційної Ради ВМГО «УНМ» належить вирішення наступних питань: 5.4.5.1. Прийняття рішення про скликання Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.4.5.2. Визначення квоти представництва та порядок обрання делегатів для участі у Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ». 5.4.5.3. Затвердження порядку денного Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.4.5.4. Прийняття рішень про участь делегатів у Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ» за допомогою використання засобів дистанційного зв’язку. 5.4.5.5. Прийняття нормативно документації з питань внутрішньої організації діяльності ВМГО «УНМ». 5.4.5.6. Формування складу Правління ВМГО «УНМ». 5.4.5.7. Прийняття рішень щодо вступу ВМГО «УНМ» до інших громадських об`єднань, їх спілок, коаліцій та про вихід з них. 5.4.5.8. Здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та у порядку, визначеному нормативними документами з питань внутрішньої організації діяльності. 5.4.6. Засідання Координаційної Ради ВМГО «УНМ» може проводитись за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім делегатам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування. 5.4.7. Рішення Координаційної Ради ВМГО «УНМ» вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх. в т.ч. і за допомогою засобів дистанційного зв’язку, учасників Координаційної Ради ВМГО «УНМ». 5.4.8. Головує на засіданнях Координаційної Ради ВМГО «УНМ» Голова ВМГО «УНМ». 5.4.9. Хід Координаційної Ради протоколюється. Протокол підписується Головою ВМГО «УНМ» та всіма присутніми на засіданні членами Координаційної Ради ВМГО «УНМ». 5.5. Правління ВМГО «УНМ» є керівним органом Організації на період між Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ», обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. 5.5.1. Члени Правління ВМГО «УНМ» обираються Координаційною Радою ВМГО «УНМ». 5.5.2. Правління ВМГО «УНМ» підзвітне Координаційній Раді ВМГО «УНМ» і організовує виконання її рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством. 5.5.3. Голова Правління ВМГО «УНМ» обирається з числа його членів простою більшістю голосів. 5.5.4. Структура Правління ВМГО «УНМ», його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Координаційною Радою ВМГО «УНМ». Члени Правління є підзвітними Координаційній Раді і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Координаційній Раді ВМГО «УНМ». 5.5.5. До компетенції Правління ВМГО «УНМ» відноситься: 5.5.5.1. Організація виконання рішень Координаційної Ради та Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.5.5.2. Формування порядку денного Координаційної Ради та Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ», підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Координаційної Ради та Всеукраїнської Конференції та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів. 5.5.5.3. Підготовка та подання рекомендацій Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ» щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, проектів програмних документів та внутрішніх нормативних документів з питань діяльності Організації. 5.5.5.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання. 5.5.5.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.5.5.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подання їх на затвердження Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.5.5.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Всеукраїнської Конференції. 5.5.5.8. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації. 5.5.5.9. Забезпечення фінансового адміністрування діяльності ВМГО «УНМ». 5.5.5.10. Прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Організації – первинних (місцевих), обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій ВМГО «УНМ». 5.5.5.11. Координація діяльності первинних (місцевих), обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій ВМГО «УНМ». 5.5.5.12. Заснування друкованих органів ВМГО «УНМ» та призначення їх редакторів. 5.5.5.13. Вирішення питань про виключення із членства Організації. Здійснюється більшістю голосів членів Правління. 5.5.5.14. Здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та у порядку, визначеному нормативними документами з питань внутрішньої організації діяльності, затвердженими Координаційною Радою ВМГО «УНМ». 5.5.6. Головує на засіданнях Правління Голова Організації. У випадку відсутності Голови Правління обирається головуючий з числа членів Правління. 5.5.7. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяців. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації, за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів. 5.5.8. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління. 5.5.9. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто, через уповноваженого представника за довіреністю чи за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім членам Правління можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації. 5.5.10. Поточне фінансове та адміністративно-організаційне забезпечення діяльності Правління ВМГО «УНМ» здійснює Управа ВМГО «УНМ». 5.6. Голова ВМГО «УНМ» здійснює оперативне управління справами, майном та коштами ВМГО «УНМ» в межах, встановлених даним Статутом та Всеукраїнською Конференцією, Координаційною Радою та Правлінням ВМГО «УНМ» і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. 5.6.1. Голова Організації обирається та звільняється Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ» раз на два роки, є підзвітним Всеукраїнській Конференції та підконтрольним Координаційній Раді та Правлінню ВМГО «УНМ», за посадою є Головою Правління і в праві вносити на розгляд Всеукраїнської Конференції, Координаційної Ради та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації. 5.6.2. Голова ВМГО «УНМ»: 5.6.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами, органами, установами та організаціями всіх форм власності. 5.6.2.2. Видає накази, розпорядження, заяви, звернення, інші внутрішні нормативні акти та документи ВМГО «УНМ», виступає у засобах масової інформації. 5.6.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації. 5.6.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації. 5.6.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації. 5.6.2.6. Організовує підготовку засідання Правління ВМГО «УНМ». 5.6.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації – Правління, Координаційної Ради та Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 5.6.2.8. Звітує про свою роботу перед Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ». 5.6.2.9. Приймає рішення про скликання засідання Координаційної Ради ВМГО «УНМ». 5.6.2.10. Головує на засіданнях Координаційної Ради ВМГО «УНМ». 5.6.3. Рішення Голови ВМГО «УНМ» оформлюється у виді наказів чи розпоряджень. 5.6.4. Звітування здійснюється на черговій Всеукраїнській Конференції. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації. 5.6.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках: 5.6.5.1. За власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви. 5.6.5.2. При неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації. 5.6.5.3. Якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації. 5.6.6. При поданні Голови ВМГО «УНМ» у відставку повноваження Голови виконує один з його заступників, обраний за рішенням Правління до обрання нового Голови на наступній Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ». 5.6.7. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергову Всеукраїнську Конференцію ВМГО «УНМ» для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

6. НАГЛЯДОВА РАДА ВМГО «УНМ»

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом ВМГО «УНМ» і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації. 6.2. Наглядова рада є підзвітною лише Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ». 6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ». Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління, Координаційної Ради чи Головою Організації. 6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі голови ради та двох членів ради строком на два роки. Голову Наглядової ради ВМГО «УНМ» пропонують для затвердження Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ» члени Наглядової ради ВМГО «УНМ». 6.5. У разі непроведення Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» і необрання Наглядової ради ВМГО «УНМ», повноваження голови та двох членів Наглядової ради ВМГО «УНМ» автоматично подовжуються до проведення Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 6.6. До повноважень Наглядової ради належать: 6.6.1. Внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації. 6.6.2. Складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ» річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації. 6.6.3. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації. 6.6.4. Надання звітів перевірок та ревізій Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ» для прийняття відповідних рішень. 6.6.5. Ініціювання скликання позачергової Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ». 6.6.6. Затвердження річного плану діяльності Наглядової ради. 6.7. Очолює Наглядову раду ВМГО «УНМ» Голова, який: 6.7.1. Керує роботою Наглядової ради. 6.7.2. Скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання. 6.7.3. Підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради. 6.8. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради ВМГО «УНМ» є вирішальним. 6.9. Члени Наглядової Ради ВМГО «УНМ» мають право участі в засіданні Правління ВМГО «УНМ» з правом дорадчого голосу.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ВМГО «УНМ» ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ВМГО «УНМ» можуть бути оскаржені членом (членами) ВМГО «УНМ». 7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління ВМГО «УНМ», яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ», яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. 7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління ВМГО «УНМ» – подається до Голови Організації/Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації/Головою Правління – повторна скарга подається до Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ», яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ», є підставою для скликання такої Всеукраїнської Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги. 7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ» скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень. 7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких: 7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації). 7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод. 7.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України. 8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи. 8.4. Організація: 8.4.1. Організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів фестивалі, тренінги, майстер-класи, турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України. 8.4.2. Проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати. 8.4.3. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ВМГО «УНМ»: ПЕРВИННІ (МІСЦЕВІ), ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи – первинні (місцеві), обласні та міські у містах Києві і Севастополі організації,– які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління ВМГО «УНМ». 9.2. Первинні (місцеві) організації ВМГО «УНМ» об'єднуються в обласні та міські у містах Києві та Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.3. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом ВМГО «УНМ». 9.4. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу ВМГО «УНМ» є Конференція членів відокремленого підрозділу ВМГО «УНМ»: 9.4.1. Вищим керівним органом первинної (місцевої) організації є Конференція членів первинної (місцевої) організації ВМГО «УНМ». 9.4.2. Вищим керівним органом обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» є Конференція обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.5. Конференція обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» скликається Головою обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ», або Радою обласної міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.6. Конференція обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ»: 9.6.1. Обирає Голову обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.6.2. Обирає делегатів для участі у Всеукраїнській Конференції ВМГО «УНМ». 9.6.3. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та у порядку, визначеному нормативними документами з питань внутрішньої організації діяльності, затвердженими Координаційною Радою ВМГО «УНМ». 9.7. Керівники (голови) відокремлених підрозділів – первинних (місцевих), обласних та міських у містах Києві і Севастополі організацій, – ВМГО «УНМ» – призначаються Конференцією членів відокремлених підрозділів строком на 2 роки. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами ВМГО «УНМ». 9.8. У разі непроведення Конференції і необрання Керівника (голови) відокремленого підрозділу, його повноваження автоматично подовжуються до проведення Конференції. 9.9. Голова первинної (місцевої) організації ВМГО «УНМ» представляє первинну (місцеву) організацію ВМГО «УНМ» у Раді обласної, міської у містах Києві та Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.10. Голова обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» представляє організацію на Координаційній Раді ВМГО «УНМ». 9.11. В період між Конференціями обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» керівним органом обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» є Рада обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.12. До складу Ради обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» входить Голова обласної організації, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ», голови первинних організацій, що об`єднані в обласну, міську у містах Києві і Севастополі організацію ВМГО «УНМ», а також інші особи, обрані Конференцією обласної, міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ». 9.13. Рада обласної та міської у містах Києві і Севастополі організації ВМГО «УНМ» здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та у порядку, визначеному нормативними документами з питань внутрішньої організації діяльності, затвердженими Координаційною Радою ВМГО «УНМ». 9.14. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 9.14.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження. 9.14.2. Реалізують статутні мету та завдання ВМГО «УНМ» у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Конференції повноважень. 9.14.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України. 9.15. Керівник відокремленого підрозділу має право: 9.15.1. Приймати рішення про використання назви та символіки ВМГО «УНМ» для реалізації завдань Організації. 9.15.2. Звертатися до керівних органів ВМГО «УНМ» щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації. 9.15.3. Бути присутнім на засіданні Правління ВМГО «УНМ» (без права голосу). 9.15.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації. 9.16. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний: 9.16.1. Дотримуватися вимог Статуту ВМГО «УНМ». 9.16.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації. 9.16.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації. 9.17. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Конференції Організації. 9.18. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.19. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління ВМГО «УНМ» до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. 10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції. 10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом. 10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. 10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом. 10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій. 10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається Статутом ВМГО «УНМ» та чинним законодавством України. 11.2. Зміни до цього Статуту ВМГО «УНМ» пропонуються Координаційною Радою ВМГО «УНМ». 11.3. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ», якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням ВМГО «УНМ», прийнятим Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ», шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання. 12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи. 12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 12.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Всеукраїнською Конференцією ВМГО «УНМ», якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Всеукраїнської Конференції. Всеукраїнська Конференція ВМГО «УНМ» створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню ВМГО «УНМ» здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту. 12.5. Реорганізація ВМГО «УНМ» здійснюється за рішенням Всеукраїнської Конференції ВМГО «УНМ», якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Всеукраїнської Конференції шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення. 12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. 12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.Версія Статуту у форматі Microsoft Word.